در این در از آموزش سیسکو به زبان ساده به برسی تبدبل مبنا به مبنای 10 خواهیم پرداخت.