در این قسمت از آموزش به یاداوری مبنای اعداد، یاداوری از حافظه ها و آدرس IP می پردازیم.

در ابتدا ذکر این توضیح لازم به نظر می رسد که بابت پیوستگی مطالب بین ویدیو های تبدیل مبنا و سرفصل های این ویدیو ، ویدیو های 6و7 پس از ویدیوی 11 اضافه خواهد شد چرا که سرفصل های آندو ، کمی متفاوت و در خصوص کابل شبکه و نکات مربوط به آن و پروتکل ARP است .

شما را به تماشای این ویدیوی آموزشی دعوت می کنیم.