در ابتدا ذکر این توضیح لازم به نظر می رسد که بابت پیوستگی مطالب بین ویدیوهای تبدیل مبنا و سرفصل های این ویدیو ، ویدیوهای 6و7 پس از ویدیوی 11 اضافه خواهد شد چرا که سرفصل های آندو ، کمی متفاوت و در خصوص کابل شبکه و نکات مربوط به آن و پروتکل ARP است .