در اول این فیلم در اولین قدم به مرجع OSI پرداخته شده است. و هر هفت لایه مورد برسی قرار گرفته اند.